Mga Tuntunin at Kondisyon

Pagwawaksi sa Panganib

Nilalayon ng impormasyon sa aming site na magbigay-kaalaman sa mga namumuhunan. Wala sa materyal ang dapat ituring bilang payo sa pananalapi o paghahambing ng broker. Iniuugnay namin ang mga mangangalakal sa mga broker sa buong mundo ngunit hindi nagbibigay ng anumang payo.

Ang mga ipinakitang resulta ay pambihira at hindi tipikal. Nag-iiba ang tagumpay sa pangangalakal sa pagitan ng mga namumuhunan. Ang kalakalan sa cryptocurrency ay nananatiling mapanganib at pabagu-bago, at maaaring mawala sa iyo ang iyong buong kapital. Huwag kailanman magtataya sa merkado gamit ang mga pondo na hindi mo kayang mawala.

Walang pananagutan ang aming kumpanya para sa anumang pagkalugi sa pananalapi o negatibong kahihinatnan. Tiyaking naiintindihan mo ang mga panganib na kasangkot. Ang paggamit ng mga leveraged na produkto at CFD ay partikular na mapanganib. Tandaan na ang FCA sa UK ay nagbabawal sa pagbebenta ng mga CFD batay sa cryptos, ayon sa PS 20/10. Hindi rin namin hinihikayat ang pagbebenta ng mga naturang produkto sa mga negosyante sa UK. Magpatuloy sa angkop na pagsisiyasat!

Pagbubunyag ng Kaakibat

Malayang ma-access ng mga gumagamit ang aming Mga Serbisyo. Ang mga batang wala pang 18 taong gulang ay pinagbabawalan sa paggamit ng aming Mga Serbisyo. Upang maiwasan ang anumang pag-aalinlangan, ang libreng pag-access ay hindi nangangahulugang ang paggamit ng aming mga serbisyo ay ligal sa ilalim ng mga direktiba ng crypto sa iyong bansa.

Inaabisuhan kayo na nagbibigay kami ng aming mga serbisyo nang libre habang binabayaran kami ng aming mga kaakibat na mga broker. Ang ilang mga link sa aming Website ay maaaring humantong sa mga website ng third-party, na nangangahulugang kung i-click mo sila, maaari kaming makatanggap ng komisyon. Hindi kami makakakuha o mawawalan ng anuman batay sa mga resulta ng iyong pangangalakal.

Hindi kami mananagot para sa anumang nilalaman na ibinahagi sa pamamagitan ng mga third party. Laging gawin ang nararapat na pagsisiyasat!

Mga Tuntunin at Kondisyon

Binabalangkas sa dokumentong ito ang banghay na patakarn para sa lahat ng mga gumagamit na nauugnay sa kanilang wastong paggamit ng Website.

Ang pagbabasa, pag-unawa, at pagtanggap sa mga tuntunin ng paggamit na ito ay mahalaga sa wastong paggamit ng Website.

Kami ay nagmamay-ari ng Website na ito at at makikipag-ugnayan sa aming mga gumagamit at bisita alinsunod sa patakarang ito. Ang paggamit ng mga terminong “Kami” at “Tayo” ay dapat bigyang kahulugan upang maipahiwatig na ang nagmamay-ari at ang mga gumagamit ay maaaring magpalit ngunit iisa lamang ang kahulugan.

Maaaring hindi mo magamit ang mga serbisyo sa Website maliban kung nabasa mo, naintindihan, at SINASANG-AYUNAN ang Mga Tuntunin at Kundisyon. Sumasang-ayon ang mga gumagamit at lumilikha ng isang ligal na kasunduang nagbubuklod ("Ang Kasunduan") upang sumunod sa mga tuntuning ito sa kanilang kabuuan.

Sa pagbabasa ng Mga Tuntunin at Kundisyon, nasa iyong saklaw kung magpapatuloy at gamitin ang aming mga serbisyo o hindi. Ang kabiguang tanggapin ang mga tuntunin na ito ay nangangahulugang hindi ka pinapahintulutang gamitin nang malaya ang aming mga serbisyo. Ang patuloy na paggamit ng Website ay ipapakahulugan bilang iyong pagtanggap sa mga tuntunin sa iyong bahagi.

Saklaw ng aming karapatan ang i-edit o baguhin ang mga tuntunin at kundisyon na ito sa anumang oras, nang walang paunang abiso. Responsibilidad ng mga gumagamit na regular na suriin ang mga tuntunin sa paggamit upang maunawaan ang ligal na rehimen sa anumang partikular na oras ng paggamit.

Sakop ng Kasunduan

Ang Kasunduan ay isang pinangangasiwaang dokumento na tumatalakay sa bawat aspeto ng patas na paggamit ng Website na ito.

Dapat tandaan ng mga gumagamit na ang Kasunduan ay ang pangunahing dokumento ng patakaran para sa paggamit ng aming mga serbisyo. Kung sakaling mayroong salungatan sa pagitan ng anumang patakaran o warranty at mga tuntunin nito, ang huli ang mananaig.

Dahil sa kahalagahan ng Kasunduan sa iyong mapayapang paggamit, pinapayuhan namin ang mga gumagamit na maingat na suriin ang lahat ng bahagi ng dokumentong ito bago at sa panahon ng kanilang pakikipag-ugnayan sa aming mga serbisyo.

Mga Kinakailangan

Balak naming lubusang sundin ang legal na paraan sa pagbebenta ng pinansiyal na mga serbisyo sa mga menor-de-edad. Naninindigan ang Website na ito laban sa mga menor-de-edad na naga-access sa aming mga serbisyo. Ito ay pangunahin nang dahil sa ang mga menor-de-edad ay walang kakayahang pumasok sa legal na mga kasunduan, gaya ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Para sa mga layunin ng patakarang ito, ang menor de edad ay isang taong mas mababa sa edad na 18.

Kami ay agarang magsasagawa ng pagkilos upang tanggihan ang mga nasabing serbisyo sa sinumang mas mababa pa sa pinakamababang edad sa sandaling ang hindi pinahintulutang paggamit na iyon ay napukaw ang aming atensyon.

Ang pagpaparehistro ay magbibigay sa amin ng kakayahang makuha ang mga kinakailangan na impormasyon, tulad ng mga email address na magpapaayos sa pagpapadala ng pangkalahatang serbisyo. Hinihiling sa mga gumagamit na magbigay ng tama at kumpletong impormasyon.

Karapatan namin na tanggihan ang ilan o lahat ng impormasyong ibinibigay mo na hindi tumpak o hindi kumpleto.

Maaari rin naming, sa aming eksklusibong paghuhusga, tanggihan ang sinuman sa kahit alinmang mga serbisyo para sa hindi katanggap-tanggap o mapanlinlang na impormasyon kapag nagsumite ng impormasyon.

Kaloob na Lisensya

Ang mga gumagamit ng Website ay makakakuha ng limitado, at napapawalang-bisa na permiso sa pag-access at magamit ng buo ang serbisyo sa website na ito. Ang permiso na ito ay hindi maililipat. Ang lisensyang ito ay nagbibigay ng kapasidad na magamit ang aming serbiyo para sa personal na mga kadahilanan.

Natatanging karapatan namin na bawiin ang pinagkaloob na lisensyang ito. Kami ay hindi obligadong magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan upang bawiin ang bagay na ito.

Ikaw ay PINAGBABAWALAN na gamitin ang nilalaman na nakapaloob dito para sa hindi awtorisadong pangkomersiyong gamit. Kasama rito ang pagkuha, muling paggawa, pagbaligtad sa inhinyeriya, o pagkopya ng impormasyon sa Website para sa pinansiyal na pakinabang.

Ang lisenyang ito ay hindi pinahihintulutan ang sinuman sa mga gumagamit, na baguhin ang anumang aspeto ng Website na ito gamit ang mga elektronikong aparato. Dapat pigilan ng mga gumagamit ang maglulan ng disproporsyonado sa aming Sistema.

Mga Karapatan sa Pagmamay-ari

Aming ipinapahayag, sa buong hangganan ng aming Karapatan, ang aming pagmamay-ari sa mga nilalaman, grapika, at mga logo na lilitaw sa kahit anong bahagi ng Website. Ito ay aming pag-aari at dapat na ituring na tulad nito. Aming ipatutupad ang mga proteksyon sa copyright at trademark upang maprotektahan ang nilalaman na aming pagmamay-ari.

Anumang mga hakbang na ginawa upang labagin ang aming mga karapatan sa pagmamay-ari ay labag sa batas at pinaparusahan sa ilalim ng mga nauugnay na batas. Ang mga gumagamit ay hindi dapat, sa pamamagitan man ng lantad o sikretong paraan, at nang walang pahintulot, kopyahin o paramihin ang nilalaman ng Website para sa kanilang mga pansariling layunin. Hindi rin pinahihintulutan ang pag-hyperlink ng anumang nilalaman.

Ang paggamit ng mga serbisyo sa website na ito, kahit gaano pa katagal, ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan sa pagmamay-ari.

Ang ilan sa mga trademark at logo sa Website ay kabilang sa kani-kanilang mga may-ari. Ang mga gumagamit ay hindi dapat lumabag sa kanilang mga karapatan sa pagmamay-ari.

Ang mga gumagamit ay partikular na sumasang-ayon na makipagtulungan at alisin ang mga anumang nilalaman na aming dinala sa kanilang atensyon na nasa kanila na maaaring nag-resulta sa paglabag sa karapatan sa pagmamay-ari o alinman roon.

Aming pagsisikapan na ituloy ang lahat ng legal na mga remedyo upang mapatupad ang aming karapatan sa pag-aari, kabilang ngunit hindi limitado sa pag-uusig.

Bayad-pinsala

Malinaw na ikaw ay sumasang-ayon na bayaran ang gastos na magmumula kahit na anong kaso na dulot ng isang paglabag sa iyong bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito hanggang sa saklaw ng iyong pananagutan.

Ang bayad-pinsala ay saklaw ang lahat kaakibat naming samahan na nagkaroon ng gastos sa pagsisikap na maghanap ng paraan upang maituwid and pagkakamaling iyong nagawa mula sa iyong paggamit sa aming serbisyo.

Patakaran sa Pagkapribado

Ang koleksyon at pagproseso ng lahat ng Personal na Impormasyon sa Website ay ginagawa alinsunod sa aming Patakaran sa Pagkapribado.

Tungkulin ng lahat ng gumagamit na maging pamilyar sa Patakaran sa Pagkapribado.

Pagpili ng Hurisdiksyon

Ikaw ay sumasang-ayon na mapailalim sa hurisdiksyon ng (Crypto Engine) na may kaugnayan sa anumang pagtatalo na nagmumula sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Copyright © | Nakareserba ang Lahat ng Karapatan

Connecting you to the best broker for your region...