Obchodní podmínky

Tento dokument nastiňuje politický rámec pro všechny uživatele, pokud jde o jejich správné používání webových stránek.

Čtení, porozumění a přijetí těchto podmínek používání jsou zásadní pro správné používání webových stránek.

My (Software) vlastníme tyto webové stránky a budeme spolupracovat s našimi uživateli a návštěvníky v souladu s těmito zásadami. Použití kolektivních termínů jako "my" a "my" by mělo být vykládáno tak, aby označovalo toto vlastnictví, a mělo by být používáno zaměnitelně, ale význam je stejný.

Služby na webových stránkách nesmíte používat, pokud jste si tyto podmínky nepřečetli, nepochopili a nesouhlasili s podmínkami. Uživatelé souhlasí a vytvářejí právně závaznou dohodu "The Agreement", že budou dodržovat tyto podmínky v plném rozsahu.

Po přečtení Obchodních podmínek je ve vaší kompetenci, zda pokračovat a využívat naše služby nebo ne. Nepřijměte tyto podmínky znamená, že nemáte oprávněni používat naše služby svobodně. Neustálé používání webových stránek bude vykládáno jako implicitní přijetí podmínek z vaší strany.

Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění upravit nebo změnit. Je na uživatelích, aby pravidelně kontrolovali podmínky použití, aby porozuměli právnímu režimu v jakékoli konkrétní době použití.

Oblast působnosti dohody

Smlouva je dohlížejícím dokumentem, který se dotýká všech aspektů spravedlivého používání této webové stránky.

Uživatelé si musí uvědomit, že Smlouva je hlavním dokumentem zásad pro používání našich služeb. V případě rozporu mezi podmínkami nebo zárukou a těmito podmínkami je tato možnost lepší.

Vzhledem k významu Smlouvy pro vaše mírové použití doporučujeme uživatelům, aby si pečlivě prostudovali všechny části tohoto dokumentu před a v průběhu jejich interakce s našimi službami.

Požadavky

Máme v úmyslu plně dodržovat právní režim marketingu finančních služeb nezletilým. Tato webová stránka zaujímá silný postoj proti nezletilým, kteří přistupují k našim službám. Je to především proto, že nezletilé osoby nejsou k dispozici pro uzavření většiny právních dohod, jako jsou tyto podmínky.

Pro účely těchto zásad je nezletilou osobou osoba mladší 18 let.

Jakmile budeme na takové neoprávněné použití upozorněni, podnikneme okamžité kroky k odepření těchto služeb komukoliv, kdo je mladší minimálního věku.

Popis Služeb

Služby na webových stránkách obecně spadají do čtyř širokých kategorií. Jedná se o: a) předplacené služby, b) členské služby, c) služby dodavatelů, d) obecné služby.

Předplacené služby

V průběhu přístupu na naše webové stránky mohou mít uživatelé přístup k řadě služeb, které spadají do spektra předplacených služeb. Chcete-li se stát způsobilými pro předplacené služby, musíte se zaregistrovat na webových stránkách, aby byly služby odpovídajícím způsobem vydávány.

V běžné povaze předplatného bude řada takových služeb vyžadovat poplatek za předplatné. Část obsahu předplatného může být propagační povahy.

Osobní údaje, které obdržíme při registraci, jsou rozhodující pro určení správného obsahu předplatného pro vás. Některé služby předplatného mohou být propagační povahy.

Uživatelé budou mít právo odhlásit se ze služeb předplatného. Nejlepší způsob, jak předat taková přání, je prostřednictvím naší oficiální e-mailové podpory.

V žádném případě nezaručíme, že spoléhání se na obsah předplatného pro vaše rozhodování přinese pozitivní nebo žádoucí výsledky z vaší strany. Souhlasíte s tím, že nás ani naše poskytovatele služeb třetích stran nenesete odpovědnými za přesnost nebo neschopnost používat jakýkoli druh obsahu předplatného, který obdržíte.

Členské služby

Členské služby jsou k dispozici všem, kteří je díky členství ve vybrané skupině mohou obdržet. Některé členské služby jsou zpoplatněny, s čímž souhlasíte při registraci.

Uživatelé souhlasí, že nás nebudou činit odpovědnými za přesnost nebo účinnost obsahu členství, pokud by jej použili k informování svých rozhodnutí.

Služby dodavatelům

Při registraci mohou uživatelé získat přístup k určitým službám dodavatele na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás nenesete odpovědnými za obchodovatelnost nebo kvalitu těchto produktů nebo služeb, které obdržíte v rámci jakékoli dohody mezi prodejcem a kupujícím.

Všeobecné služby

Obecné služby jsou běžnými službami pro všechny uživatele našich webových stránek.

Registrace nám umožňuje získat základní informace, jako jsou e-mailové adresy, které zefektivňují dispečerské obecné služby. Uživatelé budou muset poskytnout správné a úplné informace.

Vyhrazujeme si právo odmítnout některé nebo všechny informace, které poskytnete, jako nepřesné nebo neúplné.

Podle našeho výhradního uvážení také odepřeme komukoli z těchto služeb nepřijatelné nebo zavádějící informace při předkládání informací.

Udělení licence

Uživatelé webových stránek získávají omezený, odvolatelný grant na přístup a využívání služeb na tomto webu. Tento grant je nepřenosný. Tato licence poskytuje přístup k našim službám z osobních důvodů.

Je naší výhradní výsadou zrušit tento licenční grant. Nebudeme mít povinnost poskytnout přijatelný důvod pro zrušení grantu.

Je vám zakázáno používat obsah v této společnosti k neoprávněným komerčním účelům. To zahrnuje načítání, reprodukci, zpětnou inženýrství nebo jiné kopírování informací na webových stránkách za finanční zisk.

Tato licence neoprávňuje žádného uživatele manipulovat s jakýmkoli aspektem tohoto webu pomocí elektronických zařízení. Uživatelé se musí zdržet nepřiměřeného zatížení našich systémů.

Vlastnická práva

V plném rozsahu uplatňujeme naše vlastnická práva k našemu obsahu, grafice a logům, která se objevují kdekoli na webových stránkách. Jsou naším majetkem a budou za takový považovány. Ochranu autorských práv a ochranných známek před naším proprietárním obsahem budeme vždy prosazovat.

Jakékoli kroky podniknuté k porušení našich vlastnických práv jsou nezákonné a jsou trestné podle příslušných zákonů. Uživatelé nesmí prostřednictvím prostředků, které jsou jasné a tajné, a bez povolení kopírovat nebo reprodukovat obsah na webových stránkách pro své vlastní účely. Neoprávněné hypertextové odkazy na jakýkoli obsah jsou také zakázány.

Používání služeb na těchto webových stránkách, jakkoli prodloužené, vám neuděluje žádná vlastnická práva.

Některé ochranné známky a loga na webových stránkách patří jejich příslušným vlastníkům. Uživatelé nesmí porušovat svá vlastnická práva.

Uživatelé výslovně souhlasí se spoluprací a odstraněním jakéhokoli obsahu, na který upozorňujeme, že jej mohou mít, což je důsledek porušení některých nebo všech našich vlastnických práv.

Budeme usilovat o všechny právní prostředky k prosazení našich vlastnických práv, mimo jiné včetně trestního stíhání.

Zřeknutí se

Uživatelé dostávají služby z našich webových stránek "tak, jak jsou k dispozici". v žádném případě se nás zřeknutíte odpovědnosti za zaručení dostupnosti služeb a produktů na webových stránkách.

Nezaručujeme, že produkty a služby, které získáte z těchto webových stránek, budou splňovat vaši požadovanou kvalitu. ani nezaručujeme, že naši poskytovatelé služeb třetích stran budou dodávat produkty a služby tak, jak jsou inzerovány.

uživatelé přistupují k obsahu na těchto webových stránkách na vlastní nebezpečí. nebudeme poškozovat vaše počítačové kódy, které mohou vzniknout z našeho obsahu.

Omezení odpovědnosti

Uživatelé souhlasí, že nás nebudou činit odpovědnými za žádné ztráty, které jim vzniknou v důsledku spoléhání se na obsah webových stránek. toto omezení odpovědnosti platí, i když jsme si vědomi možnosti takových výsledků.

Nebudete nás činit odpovědnými za nemožnost používat služby na našem webu. rovněž z žádného důvodu nenesete odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty uvedené na našich webových stránkách.

V případě, že žádné z výše uvedených omezení není podle zákona přípustné, souhlasíte s omezením naší odpovědnosti pouze na maximálně pět set dolarů.

Odškodnění

Výslovně souhlasíte s tím, že nám odměňujete veškeré náklady vyplývající z jakékoli žaloby, která tezí z porušení vašich podmínek v rozsahu vaší odpovědnosti.

Odškodnění se vztahuje na všechny naše přidružené organizace, které vzniknou náklady ve snaze domáhá se nápravy za porušení, ke kterým dochází při používání našich služeb.

Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování a zpracování všech osobních údajů na webových stránkách se provádí v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů musí poskytovat přehled o tom, jak na zpracováváme osobní údaje. Je povinností všech uživatelů seznámit se se Zásady ochrany osobních údajů.

Volba jurisdikce

Souhlasíte s tím, že budete podléhat jurisdikci (Crypto Engine) v souvislosti s jakýmkoli sporem vyplývajícím z těchto Podmínek.

Strany respektují místo konání a vynesený verdikt a přijímají konečnost rozhodnutí. Uživatelé mají právo na úlevy, jako jsou soudní příkazy, až do výsledku soudu.

Rozhodnutí, že jakákoli část těchto Podmínek je nevymahatelná, nemá vliv na platnost celého dokumentu a bude změněno tak, aby se původní záměr nebo nejbližší aproximace s pozměněnou částí.

Adresa kanceláře: 8 Devonshire Square Londýn EC2M 4PL

Copyright © | Všechna práva vyhrazena