Všeobecné podmínky

Tento dokument podrobně popisuje Všeobecné podmínky, k jejichž dodržování se uživatelé při používání webových stránek Crypto Engine a jejich dílčích stránek zavazují.. Zde uvedené podmínky platí pro všechny stránky tohoto webu a jsou závazné pro všechny návštěvníky webu bez výjimky. Přečtení, pochopení a přijetí těchto Všeobecných podmínek je pro správné používání webových stránek zásadní.

Upozorňujeme, že Crypto Engine je výhradním vlastníkem těchto stránek a veškerého obsahu na nich uvedeného.

Preambule

Smlouva je nadřazeným dokumentem, jenž se zabývá všemi aspekty poctivého používání těchto Webových stránek.

Uživatelé musí vzít na vědomí, že Smlouva je hlavním dokumentem stanovujícím zásady používání našich služeb. V případě rozporu mezi jakoukoliv zásadou či zárukou a těmito Podmínkami mají tyto Podmínky přednost.

Vzhledem k významu této Smlouvy v rámci klidného používání našich služeb doporučujeme uživatelům, aby si před i během interakce s našimi službami pečlivě pročetli všechny části tohoto dokumentu.

Souhlas

Služby na Webových stránkách můžete využívat pouze tehdy, pokud jste si přečetli, pochopili a SOUHLASÍTE s těmito Podmínkami. Uživatelé Webových stránek použitím stránek souhlasí a vytvářejí právně závaznou dohodu (dále jen "Smlouva"), že budou tyto podmínky dodržovat v plném rozsahu.

Po přečtení Všeobecných podmínek záleží pouze na vás, zda budete naše služby využívat, nebo ne. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemůžete naše služby volně využívat. Pokračováním v použití Webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami.

Definice

Crypto Engine se může v tomto dokumentu označovat jako "tato webová stránka", "tato stránka", "webová stránka" nebo "web", jakož i zájmeny první osoby. Pro označení návštěvníků stránek budou v rámci dokumentu používána zájmena druhé osoby a výrazy jako "uživatel" a "klient" a jejich synonyma.

Zákonný věk

Since your use of Crypto Engine and our services requires consent to these Terms, you must be of legal age in your country of residence. Children below the legal age limit cannot provide legal consent and, therefore, cannot use our services.

Změny obsahu

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo změnit, a to i bez předchozího upozornění klienta. Je povinností všech uživatelů pravidelně kontrolovat tuto Smlouvu takovým způsobem, aby porozuměli podmínkám, jež se na používání služeb Crypto Engine v každém konkrétním okamžiku vztahují.

Poslední aktualizace: 16. prosince, 2022.

Vyloučení odpovědnosti

Účel Crypto Engine

Be aware that Crypto Engine is not a financial or cryptocurrency broker nor the developer of any type of trading software or platform. We exclusively offer a marketing service which permits prospective traders to be introduced to our affiliated broker partners, who in turn can provide a vast range of financial services to them.

While we connect traders with brokers globally, we do not provide any advice. Crypto Engine is not qualified to offer financial guidance, and none of the information on our website is intended as investment advice.

Obsah na Crypto Engine

Obsah na našich stránkách má obchodníky informovat o existenci finančních a kryptoměnových brokerů a příležitostech na trzích. Žádný z těchto materiálů však nesmí být považován za finanční poradenství nebo srovnání brokerů, a neměl by sloužit jako podklad pro finanční rozhodnutí.

Upozorňujeme, že vzhledem k rychlému vývoji finančních trhů a trhů s kryptoměnami nemusíme být vždy schopni obsah na Crypto Engine aktualizovat tak, aby odrážel nejnovější trendy, hodnoty aktiv nebo nabídky. Je výhradní odpovědností uživatele, aby si před zahájením jakýchkoli obchodních aktivit trh z vlastní iniciativy pečlivě prozkoumal.

Uvedené odkazy na možné obchodní výsledky jsou výjimečné a nejsou typické. Úspěšnost obchodování se u jednotlivých obchodníků liší, neboť závisí na více faktorech. Obchodování s kryptoměnami je rizikové a volatilní. Při obchodování s kryptoměnami riskuteje, že přijdete o celý svůj kapitál. Nikdy proto nespekulujte s prostředky, o které si nemůžete dovolit přijít.

Our company holds no liability for any financial losses or negative consequences directly or indirectly related to using Crypto Engine’s services. Make sure you understand the risks involved. The use of leveraged products and CFDs is particularly risky, so always implement a proper hedging strategy and consult a professional financial advisor before making any trading decisions.

Rozsah služeb společnosti Crypto Engine

Our company does not provide any financial or payment processing services. The goal of this website is to bring traders and brokers together. All financial and commercial opportunities are facilitated by the broker Crypto Engine assigns you during the account creation process. Crypto Engine does not offer services that allow you to engage with the markets directly.

Zeměpisná omezení

Úřad pro kontrolu finančních trhů (FCA) ve Spojeném království prostřednictvím prohlášení PS 20/10 zakazuje prodej CFD na kryptoměny. Stejně tak i my prodej a marketing takových produktů směrem k obchodníkům ve Spojeném království nepodporujeme. V zemi vašeho bydliště mohou platit podobná omezení. Než začnete Crypto Engine používat, proveďte vlastní průzkum a seznamte se s právními předpisy v místě svého bydliště.

Prohlášení o partnerech

Crypto Engine has affiliate partnerships with all of the brokerages we recommend to our customers. Though our service is free for traders, we are compensated by our partners with commission fees. Our compensation comes at no extra expense to the customer and in no way depends on the user’s trading performance.

Za obsah sdílený třetími stranami neneseme odpovědnost. Vždy si vše řádně prověřte!

Požadavky na registraci

Prostřednictvím registrace jsme schopni získat základní informace, například e-mailové adresy, jež nám umožňují efektivní poskytování našich služeb. Od uživatelů vždy vyžadujeme poskytování správných a kompletních údajů.

Zjistíme-li, že některé vámi poskytnuté údaje jsou nepřesné či neúplné, vyhrazujeme si právo některé nebo všechny tyto udaje odmítnout.

Dle našeho výhradního uvážení můžeme také odmítnout poskytování kterékoliv z našich služeb, a to pokud uvedete nepřijatelné nebo zavádějící informace.

Udělení licence

Uživatelé našich Webových stránek získávají omezené, odvolatelné povolení k přístupu a využívání služeb na těchto Webových stránkách. Toto povolení je nepřenosné. Tato licence uživatelům umožňuje přístup k našim službám pro osobní účely.

Zrušení této licence je v naší výhradní pravomoci. V případě odebrání povolení nejsme povinni uvádět důvod tohoto úkonu.

Obsah těchto stránek NESMÍTE využívat k neautorizovaným komerčním účelům. Tento zákaz se týká vyhledávání, reprodukce, zpětné analýzy nebo jiného druhu kopírování informací na webových stránkách za účelem finančního zisku.

Zmíněná licence neopravňuje uživatele k zásahům do jakéhokoli aspektu těchto Webových stránek pomocí elektronických zařízení. Uživatelé jsou povinni zdržet se neúměrného zatěžování našich systémů.

Použití stránek Crypto Engine

Přestože se náš technický tým snaží zajistit spolehlivý a bezproblémový chod stránek Crypto Engine v takové podobě, která bude vyhovovat potřebám našich zákazníků, bezchybný chod stránek za všech okolností nemůžeme zaručit. Někdy může dojít k technickému problému, nicméně nepřetržitě pracujeme na efektivní identifikaci možných problémových oblastí a řešení stávajících problémů dle našich nejlepších možností.

V rámci provádění plánované i mimořádné údržby při řešení technických chyb nebo jiných aktualizací webových stránek může společnost Crypto Engine čas od času ke svým webovým stránkám dočasně omezit přístup. Ačkoli se budeme snažit naše zákazníky na taková přerušení vždy upozornit, vyhrazujeme si právo omezit přístup k Crypto Engine bez předchozího upozornění.

Odkazy na třetí strany na webových stránkách

Na našem webu se mohou objevit hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, s nimiž máme uzavřená partnerství. Crypto Engine neposkytuje žádné záruky ohledně kvality, přesnosti, pravdivosti nebo dostupnosti obsahu třetích stran. Za ověření všech informací na stránkách Crypto Engine i na stránkách třetích stran odpovídá vždy samotný uživatel.

Dále neneseme odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití některého z partnerských odkazů na našich stránkách.

Vlastnická práva

K našemu obsahu, grafice a logům uvedených kdekoli na Webových stránkách uplatňujeme svá vlastnická práva, a to v plném rozsahu. Obsah je naším majetkem a za náš majetek bude za všech okolností považován. Ochranu autorských práv a Ochranných známek k našemu vlastnickému obsahu budeme za všech okolností prosazovat.

Jakékoli kroky směřující k porušení našich vlastnických práv jsou nezákonné a trestné podle příslušných zákonů. Uživatelé nesmí zjevnými ani skrytými prostředky a bez povolení kopírovat nebo reprodukovat obsah Webových stránek pro vlastní účely. Neoprávněné hypertextové propojení jakéhokoli obsahu je rovněž zakázáno.

Z používání služeb na těchto Webových stránkách, ať už je toto používání jakkoli dlouhé, vám neplynou žádná vlastnická práva.

Některé ochranné známky a loga na Webových stránkách patří příslušným vlastníkům. Uživatelé nesmí porušovat vlastnická práva těchto vlastníků.

Uživatelé výslovně souhlasí s tím, že budou spolupracovat a odstraní veškerý obsah, na který je upozorníme a který je předmětem porušení některého nebo všech našich vlastnických práv.

K prosazování našich vlastnických práv budeme uplatňovat všechny právní prostředky, mimo jiné včetně trestního stíhání.

Odškodnění

Výslovně souhlasíte s tím, že nás odškodníte za veškeré náklady vzniklé v souvislosti s jakoukoli žalobou, jež vznikne v důsledku porušení těchto smluvních podmínek z vaší strany, a to v rozsahu vaší odpovědnosti.

Odškodnění se vztahuje na všechny naše přidružené organizace, kterým vzniknou náklady na vymáhání nápravy za porušení, k nimž došlo v důsledku vašeho používání našich služeb.

Kromě toho také berete na vědomí, že společnost Crypto Engine není v žádném případě odpovědná za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku přerušení provozu našich webových stránek nebo služeb námi odkazovaných třetích stran, používání Crypto Engine nebo námi odkazovaných stránek třetích stran nebo nepřesností či jiných problémů s obsahem na Crypto Engine a stránkách třetích stran.

Používání souborů cookies

Vezměte na vědomí, že Crypto Engine používá soubory cookies. Soubory cookies jsou speciální soubory, které slouží k identifikaci každého zákazníka. Díky zpětné vazbě získané v rámci využívání souborů cookies mohou naši vývojáři zkoumat výkonnost našich webových stránek a zajistit jejich správné fungování.

Crypto Engine na těchto webových stránkách používá funkční soubory cookies, soubory cookies služby Google Analytics a soubory cookies našich partnerských třetích stran. Více informací o typech a funkcích souborů cookies najdete v našich samostatných Zásadách používání souborů cookies.

We highly recommend allowing the use of cookies on your device. This way, you ensure that you will experience Crypto Engine as our web developers have intended and have access to all features we have implemented for our users.

Máte však právo používání souborů cookies zcela odmítnout. Můžete tak učinit při své první návštěvě Crypto Engine, a to při dotazu na preference ohledně souborů cookies, nebo tuto předvolbu později upravit v nastavení svého prohlížeče. Vypnutí souborů cookies ovšem negativně ovlivní vaše prohlížení stránek.

Volba jurisdikce

Souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor vyplývající z těchto Podmínek bude podléhat jurisdikci služby Crypto Engine.

Nezákonné činnosti

You are expected to respect this Terms and Conditions Agreement, as well as any applicable laws in your country of residence. If you violate this Agreement or commit any crimes that we become aware of, your access to Crypto Engine will be terminated, and we shall take appropriate steps, including notifying the authorities.

Zároveň se zavazujete k uctivé a zdvořilé komunikaci se službou Crypto Engine a našimi ostatními zákazníky. Používání nepřátelských nebo nenávistných výrazů nebude tolerováno. Uživatelům je také zakázáno šířit na našich stránkách škodlivý nebo urážlivý obsah.

Dotazy

If you have further questions about these Terms, please use the Contact Us form to reach out to the Crypto Engine team. Our partners’ trained customer representatives will handle your request at their earliest convenience.

Connecting you to the best broker for your region...