Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů slouží k informování uživalů a zajištění souladu se zákonnými požadavky na informování uživatelů o nakládání s jejich Osobními údaji.

Úvod

Výrazy jako "My" a "Nás" v tomto dokumentu odkazují na společnost Crypto Engine, uváděnou také jako "Webové stránky". V podobném duchu, na uživatele zde odkazují zájmena druhé osoby.

Za účelem zajištění bezproblémového používání našich služeb je každý uživatel povinnen přečíst si a přijmout podmínky uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Rozhodnete-li se odmítnout jakoukoli část dokumentu zásad nebo dokument jako celek, znemožníte si tím přístup k našim službám.

Budeme-li to považovat za vhodné, vyhrazujeme si právo Zásady ochrany osobních údajů změnit. Za sledování případných změn odpovídá sám uživatel. Budete-li stránky Crypto Engine používat i po provedení změn, vyjadřujete tím souhlas se všemi provedenými změnami bez ohledu na to, zda jste si jich vědomi, či nikoli.

Definice

Údaje, na jejichž základě lze identifikovat osoby

Pro přístup k našim službám od uživatelů vyžadujeme konkrétní osobní údaje, na základě kterých lze tyto uživatele jednoznačně identifikovat.

Aby údaje spadaly pod definici údajů, na základě nichž lze osobu identifikovat (Osobní údaje), musí identifikovat skutečnou osobu. Do této kategorie spadají informace, jako jsou jména a unikátní finanční údaje.

Vzhledem k citlivé povaze Osobních údajů je uživatelé poskytují zcela dobrovolně. Nicméně rozhodnutí nesdělit některé z těchto údajů může vést k zablokování základních služeb na webových stránkách.

Všechny údaje shromážděné v rámci této kategorie budou použity výhradně k účelu, pro který byly shromážděny. Hlavním důvodem shromažďování Osobních údajů je registrace. Osobní údaje jsou získávány s informovaným souhlasem uživatele ve všech případech, kdy je tento souhlas nutný.

Osobní údaje pomáhají při efektivním poskytování služeb. V případě zamýšleného použití Osobních údajů nad rámec jejich sběru budeme žádat o souhlas uživatele.

Komunikace probíhá prostřednictvím naší e-mailové podpory.

Osobní údaje neprodáme ani jinak nezveřejníme bez vašeho souhlasu. Výjimkou jsou případy, v rámci nichž je naší povinností vyhovět odůvodněným požadavkům orgánů činných v trestním řízení, prosazovat opatření proti praní špinavých peněz (AML) nebo vyhovět požadavkům opatření "Poznej svého zákazníka" (KYC).

Webové stránky využívají spolehlivá bezpečnostní opatření, šifrovací protokoly a transakční postupy, jejichž cílem je v maximální možné míře zachovat důvěrnost Osobních údajů.

Na základě těchto Osobních údajů můžeme našim uživatelům zasílat exkluzivní bulletiny. Tyto bulletiny a další zprávy mohou obsahovat užitečné informace, například o produktech.

Provozujeme veřejná fóra pro zaslání zpětné vazby a komentářů. Každý uživatel, který na těchto veřejných fórech zveřejní své osobní údaje, tak činí na vlastní nebezpečí. V takových neodpovídáme za případné nezajištění ochrany důvěrných údajů.

Neidentifikující (obecné) údaje

Při vašem procházení Webových stránek od vás mohou být shromažďovány některé obecné informace. Tyto informace nemusí nutně identifikovat uživatele v konkrétním smyslu.

Obecné informace zahrnují údaje o vaší aktivitě na Webových stránkách. V rámci našich systémů sběru dat pracujeme také s dalšími typy obecných informací, například se zeměpisnou polohou.

Tyto informace jsou shromažďovány automaticky a pomáhá nám při zjišťování potřeb zákazníků a zlepšování našich služeb. Tyto obecné informace ukládáme odděleně od Osobních údajů. Pro zpracování Osobních údajů používáme odlišné bezpečnostní protokoly se zvláštním důrazem na zachování důvěrnosti.

V Crypto Engine některé tyto obecné informace shromažďujeme v rámci analýzy využití stránek uživateli a funkce obsahu. Můžeme díky nim identifikovat případné problémy s obsahem nebo technické chyby, které následně náš tým vyřeší a do budoucnosti tím zajistí příjemnější prohlížení stránek.

Tyto účelové obecné informace shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies. Více informací o tom, jak soubory cookies ke shromažďování obecných informací o návštěvnících webu používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies. Přijetím našich Zásad používání souborů cookies vyjadřujete souhlas se shromažďováním neidentifikujících informací během vašeho používání platformy Crypto Engine.

Informace zveřejňované na veřejných fórech a shromažďované na stránkách třetích stran

V rámci našich služeb můžeme poskytovat nástěnky, chatovací místnosti nebo jiná veřejná fóra, do nichž se naši uživatelé mohou zapojit. Není naší povinností informace zveřejněné na těchto veřejných fórech před ostatními uživateli chránit.

Uživatele proto vyzýváme, aby na těchto fórech nesdělovali ostatním uživatelům žádné citlivé informace. Za případné ztráty vzniklé v důsledku takového zveřejnění neneseme odpovědnost.

Webové stránky uvádějí různé odkazy na webové stránky třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Neneseme odpovědnost za případná porušení, k nimž v důsledku zpřístupnění informací na stránkách třetích stran dojde. Před poskytnutím svých osobních údajů vždy doporučujeme pročíst si a porozumět zásadám ochrany osobních údajů webů třetích stran.

Důvody pro shromažďování a zpracování údajů

V Crypto Engine od našich zákazníků shromažďujeme vždy pouze minimum údajů potřebné pro zajištění správného fungování našich webových stránek a poskytování našich služeb. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme z následujících důvodů:

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Crypto Engine působí pouze ve funkci Správce údajů. Po registraci budou vaše údaje odeslány brokerovi třetí strany, kterého vám naše platforma automaticky přiřadí. Vámi vybraný broker bude sloužit jako Zpracovatel údajů, a jako takový bude odpovídat za nakládání se všemi vašimi údaji v souladu s právními předpisy o ochraně údajů (GDPR nebo ekvivalent v jiných zemích).

Seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů brokera a způsoby zpracování údajů je výhradní odpovědností uživatele. S případnými dotazy ohledně zpracování osobních údajů se obracejte přímo na svého brokera.

Uchovávání shromážděných údajů

Crypto Engine není Zpracovatelem údajů, a záznamy o vašich údajích proto nemusí uchovávat. Žádné z vámi poskytnutých Osobních údajů tedy nejsou ukládány na serverech našich webových stránek. Za uchovávání vašich údajů odpovídají příslušní Zpracovatelé údajů, a to v souladu s podmínkami popsanými v jejich příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

Výjimky a omezení

Bez ohledu na naše ustanovení o identifikujících osobních údajích vyhovíme přiměřeným žádostem orgánů činných v trestním řízení ohledně uživatelské činnosti na našich Webových stránkách.

Jsme legitimní společnost a neschvalujeme nezákonné činnosti ze strany naší či uživatelů našich služeb. Pokusíte-li se v souvislosti s naší platformou o podvod, automaticky tím přicházíte o ochranu důvěrnosti. V rámci vyhovění příslušným předpisům či vládním žádostem se můžeme také rozhodnout komunikaci na naší platformě monitorovat.

V rámci vymáhání našich vlastnických práv se můžeme také zavázat k předání konkrétních osobních údajů stran, které se dopustily protiprávního jednání, orgánům činným v trestním řízení. Takové zveřejnění se uskuteční v rozsahu nezbytném pro identifikaci těchto osob.

V určitých případech můžeme informace, na které se vztahují tyto zásady, zveřejnit nebo prodat. V takových případech se ujistíme, že každý subjekt, jemuž tyto informace poskytneme, působí v oblasti komunikace a informace budou využity v rámci zlepšování služeb.

Provedeme náležitou kontrolu, abychom se ujistili, že každá taková společnost nebo subjekt má spolehlivé mechanismy a zásady ochrany údajů, z nichž jsou způsoby nakládání s těmito údaji patrné. Uživatelé mohou být o takovém zveřejnění výslovně informováni a prostřednictvím e-mailové žádosti se z něj mohou odhlásit.

Práva na ochranu osobních údajů

Zákony o ochraně osobních údajů, například GDPR, poskytují zákazníkům soubor práv na ochranu soukromí, mezi něž se řadí:

Mimo to mohou Uživatelé Crypto Engine také:

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů vyplňte prosím náš Kontaktní formulář. Váš požadavek vyřídí vyškolený zástupce některého z našich partnerů.

Connecting you to the best broker for your region...