Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie wymogów prawnych dotyczących informowania użytkowników o sposobie postępowania z danymi osobowymi.

W tym dokumencie zbiorcze terminy takie jak „My” i „Nas” odnoszą się do „Strony internetowej” która jest aspektem Oprogramowania.

Spokojne korzystanie z naszych usług jest uzależnione od przeczytania i zaakceptowania przez każdego użytkownika warunków zawartych w niniejszej Polityce Prywatności. Podjęcie decyzji o odrzuceniu któregokolwiek fragmentu lub całości dokumentu polityki wyklucza dostęp do naszych usług.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli uznamy to za stosowne. Obowiązkiem użytkownika jest śledzenie tych zmian na bieżąco.

Dane umożliwiające identyfikację osób

Aby uzyskać dostęp do naszych usług, wymagamy od użytkowników podania określonych danych, które jednoznacznie ich identyfikują.

Aby dane spełniały wymagania dotyczące danych osobowych, muszą identyfikować osobę fizyczną. Do tej kategorii należą takie informacje, jak nazwiska i unikalne dane finansowe,

Ze względu na wrażliwą naturę tych danych, użytkownicy dostarczają je na zasadzie całkowitej dobrowolności. Decyzja o nieujawnianiu niektórych z tych informacji może uniemożliwić korzystanie z podstawowych usług na Stronie.

Wszystkie dane zgromadzone w ramach tej kategorii są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Rejestracja jest głównym kanałem pozyskiwania danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby.

Dane umożliwiające identyfikację osób pomagają w efektywnym świadczeniu usług. W celu wykorzystania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres ich gromadzenia, będziemy starać się o uzyskanie zgody użytkowników.

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem naszego wsparcia poprzez e-mail.

Nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób ujawniać danych umożliwiających identyfikację użytkownika bez jego zgody. Wyjątkiem jest sytuacja, w której musimy spełnić uzasadnione żądania organów ścigania lub zastosować się do środków zapobiegających praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz środków „Know Your Customer” (KYC).

Strona internetowa będzie posiadać solidne środki bezpieczeństwa, protokoły szyfrowania i procedury transakcyjne, które mają na celu zachowanie poufności informacji umożliwiających identyfikację osób w maksymalnym możliwym stopniu.

Używając tych danych osobowych, możemy wysyłać ekskluzywne newslettery do naszych użytkowników. Newslettery i inne treści mogą zawierać przydatne informacje na temat wszelkiego rodzaju produktów i informacji.

Posiadamy publiczne tablice w celu umożliwienia publikacji opinii i komentarzy. Każdy użytkownik, który ujawnia dane umożliwiające identyfikację osoby na takich forach publicznych, robi to na własne ryzyko. Użytkownik nie ma prawa pociągać nas do odpowiedzialności za brak ochrony poufności w takich przypadkach.

Informacje nieidentyfikowalne (ogólne)

W trakcie poruszania się po Stronie internetowej mogą być pozyskiwane od Ciebie niektóre dane ogólne. Dane te nie muszą identyfikować Cię jako użytkownika w sposób szczegółowy.

Dane ogólne obejmują informacje, które śledzą aktywność użytkownika na Stronie internetowej. Inne rodzaje danych ogólnych, takie jak lokalizacja geograficzna użytkownika, również są uwzględniane w naszych systemach gromadzenia danych.

Zbieranie takich informacji odbywa się automatycznie i pomaga nam w określeniu potrzeb klientów w zakresie poprawy naszych usług. Będziemy przechowywać takie ogólne dane oddzielnie od danych umożliwiających identyfikację osoby. Wynika to z faktu, że nasze protokoły dotyczące przetwarzania danych identyfikujących osobowo, z dodatkowym naciskiem na poufność, są inne.

Do zbierania takich dostosowanych informacji używamy plików cookie. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób używamy plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Informacje zamieszczane na forach publicznych i gromadzone przez strony internetowe innych firm

W ramach naszych usług możemy mieć kilka tablic, czatów lub innych forów publicznych, aby zaangażować naszych użytkowników. Nie jesteśmy zobowiązani do ochrony informacji ujawnionych na tego typu forach publicznych przed innymi użytkownikami.

Użytkownikom zaleca się, aby nie ujawniali żadnych poufnych informacji innym użytkownikom na takich forach, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z ujawnieniem ich.

Strona internetowa zawiera różne linki do witryn zewnętrznych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, które wystąpią w wyniku ujawnienia informacji stronom trzecim. Zalecamy przeczytanie i zrozumienie polityki prywatności każdej witryny zewnętrznej przed udostępnieniem jej swoich danych.

Wyjątki i ograniczenia

Niezależnie od naszych postanowień dotyczących danych umożliwiających identyfikację osób, zastosujemy się do uzasadnionych żądań organów ścigania, które odnoszą się do jakiejkolwiek działalności na Stronie internetowej.

Jesteśmy legalnie działającą firmą, która nie toleruje bezprawnych działań na naszej Stronie lub bezprawnego korzystania z naszych Usług. Angażowane się w jawne oszustwo na naszej platformie zwalnia Cię z ochrony poufności. Możemy również zdecydować się na monitorowanie określonej komunikacji na naszej platformie w celu spełnienia wspomnianych przepisów lub żądań ze strony organów rządowych.

W celu egzekwowania naszych praw własnościowych możemy również zobowiązać się do ujawnienia organom ścigania określonych danych osobowych stron naruszających prawo. Takie ujawnienie będzie odbywać się w zakresie niezbędnym do identyfikacji zaangażowanych osób.

W pewnych sytuacjach możemy ujawnić lub sprzedać informacje zgodnie z niniejszą polityką. Upewnimy się wcześniej jednak, że każdy podmiot, któremu ujawnimy informacje, należy do sektora komunikacji i służy przede wszystkim poprawie jakości naszych usług.

Podejmiemy należytą staranność, aby upewnić się, że każda taka firma lub podmiot posiada solidne mechanizmy i politykę ochrony danych. Użytkownicy mogą zostać wyraźnie powiadomieni o takim ujawnieniu danych i mogą zdecydować się na rezygnację poprzez zgłoszenie e-mail.

Copyright © | Wszystkie prawa zastrzeżone

Connecting you to the best broker for your region...