Patakaran sa Pagkapribado

Ang privacy policy ay isang katuparan sa alituntunin na kinakailangan maiparating sa mga gagamit, ang tungkol sa paghawak sa kanilang personal na mga impormasyon. Kinakailangan naming kolektahin at i-proseso and mga impromaisyon na galing sa mga gagamit, kaugnay sa ordinansang ito.

Sa patakaran ng dokumentong ito, ang mga salita katulad ng “kami” at “tayo” ay tumutukoy sa “website”, na nasa isang aspeto ng software.

Ang mapayapang paggamit ng aming mga serbisyo ay nakasalalay sa bawat gagamit, sa kanilang pagbabasa at pagtanggap sa alituntunin na nakalagay sa privacy policy na ito. Ang pagpapasyang tanggihan ang anumang bahagi ng patakaran sa dokumentong ito ay nangangahulugang hindi ka maaring gumamit nga kahit ano sa aming serbisyo.

Kami ay magtatalaga ng karapatang gumawa ng mga pagbabago sa privacy policy na naayon sa tingin naming kinakailangan baguhin. Ang mga gumagamit ay mayroong Karapatan na masundan ang anumang pagbabago.

Personal na Makikilalang Impormasyon

Upang magamit ang aming mga serbisyon, hinihiling namin sa mga gagamit na magbigay ng spesikong impromasyna na tutukoy sa natatangi nilang pagkakakilanlan.

Para matugunan ang personally identifiable information threshold, dapat nitong makilala ang isang natural na tao. Ang mga nasabing impormasyon, tulad ng panglang at natataning impormasyong pampinansyal ay na ilalim ng kategoryang ito.

Dahil sa sensitibong kalikasan ng impormasyong, kusang-loob lamang ito ibibigya ng mga gagamit. Ang pagpili na huwag ipahayag ang ilan sa mga detalyeng ito ay maaaring mai-lock ka sa mga pangunhaing sebisyo ng website.

Ang lahat ng impormasyong nakolekta sa ilalim ng kategoryang ito ay gagamitin lamang para sa layunin kung saan sila nakolekta. Ang pagpaparehistro ang pangunahing paraan upang makolekta ang ilang impormasyon sa personal na pagkakakilanlan.

Ang imposmasyion sa personal na pagkakakilanlan ay makatutulong sa mahusay na pagbibigay ng serbisyo. Kung ang paggamit ng imposmasyion sa personal na pagkakakilanlan ay higit at mas tataas pa sa saklaw ng koleksyon, kami ay hihingi ng pahintulot sa mga gumagamit.

Ang komunikasyon ay mamaring gawin sa sa pamamagitan ng aming email support.

Hindi namin maaring ibenta o ibunyag ang imposmasyion sa personal na pagkakakilanla nang wala ang inyong pahintulot. Ang isang bihirang pagbubuklod dito ay kapag kinailangan naming sumunod sa makatuwirang kahilingan ng autoridad sa batas o pagpapatupad ng mga hakbang sa Anti-money laundering (AML) at Know Your Customer (KYC).

Ang Website ay makakaroon ng matatag na mga panukala sa seguridad, encryption protocol, at sa pamamaraan ng transaksyon, na naglalayong mapanatili ang pagiging kompidensyal ng imposmasyon sa personal na pagkakakilanla, sa pinakamalawak na kakayahan.

Sa paggamit ng imposmasyon sa personal na pagkakakilanla, mamari kaming magpadala ng mga eksklusibong pahayag sa mga gumagamit. Ang mga pahayag at iba mga nilalaman ay maaring maglaman ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa lahat ng uri ng produkto at impormasyon.

Kami ay mayroong pampublikong pahayagan para sa mga katugunan at komentaryo. Ang sinumang magbubunyag ng kanilang impormasyon sa personal na pagkakakilanlan sa mga pampublikong usapan ay ginagawa ito sa kanilang sariling peligro. Hindi kami maaring managot para sa bigong pagprotekta sa iyong pagiging kompindensyal sa mga ganitong pangyayari.

Non-Personally-Identifiable (Generic) Information

Sa kurso ng pag-gamit sa Website, maaring makolekta ang ilang pangkalahatang impormasyon. Ang impormasyon na ito ay hindi kinakailangan kilalanin ang gumagamit sa tukoy na kondisyon.

Kasama sa pangkalahatang impormasyon ang impormasyon na sumusubaybay sa iyong mga ginagawa sa Website. Ang iba pang uri ng mga pangkalahatang impormasyon tulad ng iyong lokasyon sa pangheograpiya ay isa sa kadahilanan sa aming collection systems.

Ang koleksyon ng naturang impormasyon ay awtomatiko at tumutulong sa pagtukoy ng mga pangangailangan ng customer, sa kung paano pagbutihin ang aming mga serbisyo. Kinakailangan naming iimbak ng hiwalay ang pagkalahatang impormayon sa imposmasyion sa personal na pagkakakilanlan. Ito ay sakadahilanang ang pag protocol sa pagpoproseso ng imposmasyion sa personal na pagkakakilanlan ay iba na kung saan mayroon itong kasamang labis na diin sa pagiging kompidensiyal.

Kami ay gumagamit ng cookies upang makolekta ang nasabing pinasadyang impormasyon. Maaring sumangguni sa aming cookie policy para sa mas mahusay na pagintindi sa kung paano namn ginagamit ang cookies. Ang patakaran na ito ay nabibigay ng ma detalyadong paraan kung papano naming ginagamit ang cookies at and ibang uri nito.

Impormasyon na isinumite sa mga pampublikong usapan at pagkolekta ng mga Third-Party Sites

Bilang bahagi ng aming mga serbisyo, maaari kaming magkaroon ng maraming mga bulletin board, chat room, o iba pang mga pampublikong forum upang mahimok ang mga gumagamit. Kami ay hindi obligadong protektahan ang mga impormasyong isniwalat sa ibang mga gumagamit gamit ang naturang pampublikong forum.

Hinihimok ang mga gumagamit na huwag ibunyag ang anumang sensitibong impormasyon sa iba pang mga gumagamit sa mga naturang forum sapagkat hindi kami mananagot sa anumang pagkalugi na natamo sa account ng pagsisiwalat.

Ang Website ay naglalaman ng iba’t ibang mga link papunta sa ibang third-party website na kung saan hindi naming kontrolado. Hindi kami mananagot sa anumang mga paglabag na naganap bilang resulta ng pagsisiwalat ng impormasyon sa mga site ng third-party. Hinihikayat naming na basahin at unawain ang patakaran sa Privacy policy ng anuman third-party sites, bago magbahagi ng mga impormasyon.

Mga pagbubukod at limitasyon

Sa kabila ng aming mga probisyon sa mga imposmasyion sa personal na pagkakakilanlan, kapit ay nararapat na sumunod sa makatuwirang kahilingan mula sa mga pagisisyasat ng tagapagtupad ng bats ana may kaugnayan sa anumang aktibidad sa website.

Kami ay isang lehitiong operasyon na hindi nagkukunsinti sa mga aktibidad na labag sa batas, ito man ay bahagi saamin o sinuman sa mga gumagamit ng aming serbisyo. Ang paghahangad na makisali sa tahasang pandaraya sa aming plataporma ay magbubukod sa iyo sa mga proteksuon ng pagiging kompidensiyal. Maarin rin kaming magpasiyang subaybayan ang tiyak na komunikasyong nagaganap sa aming plataporma, upang masigurong naipapatupad ang nasaming regulasyon o ang kahilingan sa gobyerno.

Sa pagpapatupad ng aming pansariling karapatan, maari rin kaming mapabilang sa pagbibigay ng mga imposmasyion sa personal na pagkakakilanlan mula sa mga nakakapanakit na partido sa mga tagapagtupad ng batas. Ang nasabing pagsisiwalat ay nasa lawak ng kinakailang upang makilala ang nasabing indibidwal.

Hindi kami gagawa ng anumang mga malinaw na garantiya sa kaligtasan ng iyong impormasyon sa panahon ng pagkolekta at pagproseso ng personal na impormasyon. Palaging mayroong likas na peligro sa pagbabahagi ng impormasyon sa internet.

Sa ilang mga panahon, maari naming isiwalat o ibenta ang impormasyon, na nakapailalim sa patakarang ito. Titiyakin naming na ang anumang bagay na isisiwalat naming ay ang mga naturang impormasyon lamang na nakapaloob sa sector ng komunikasyon, at ang pngunahing layunin ay para sa pagpapahusay ng mga serbisyo.

Magsasagawa kami ng angkop na pagsisikap upang matiyak na ang anumang naturang kumpanya o entity ay may matatag na mga mekanismo ng proteksyon sa data at mga patakaran upang ipaalam ang kanilang paghawak sa anumang naturang data. Ang mga gumagamit ay maaaring maabisuhan ng malunaw tungkol sa naturang pagsisiwalat, at maaaring magpasya na mag-opt-out sa pamamagitan ng paghiling sa email.

Copyright © | Nakareserba ang Lahat ng Karapatan