Zasady i warunki

Niniejszy dokument określa zasady i warunki dla wszystkich użytkowników w odniesieniu do właściwego korzystania ze Strony internetowej.

Przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie niniejszych warunków użytkowania ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego korzystania ze Strony.

My (Oprogramowanie) jesteśmy właścicielem tej Strony internetowej i będziemy współpracować z naszymi użytkownikami i osobami odwiedzającymi ją zgodnie z niniejszymi zasadami. Użycie terminów zbiorczych takich jak „My” i „Nas” powinno być interpretowane jako oznaczające tę własność. Są one używane zamiennie, ale ich znaczenie pozostaje takie samo.

Nie możesz korzystać z usług na Stronie internetowej bez przeczytania, zrozumienia i wyrażenia zgody na niniejsze warunki. Użytkownicy akceptują je i tworzą prawnie wiążącą Umowę („Umowa”), zobowiązując się przestrzegać tych warunków w całości.

Po zapoznaniu się z Regulaminem, to do Ciebie należy decyzja, czy chcesz skorzystać z naszych usług, czy nie. Brak akceptacji tych warunków oznacza, że nie masz prawa do swobodnego korzystania z naszych usług. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej będzie interpretowane jako dorozumiana akceptacja warunków z Twojej strony.

Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. To na użytkownikach spoczywa obowiązek regularnego sprawdzania warunków korzystania z serwisu w celu zapoznania się z systemem prawnym obowiązującym w danym momencie.

Zakres mowy

Umowa jest dokumentem nadzorującym, który obejmuje każdy aspekt uczciwego korzystania z tej Strony internetowej.

Należy pamiętać, że Umowa jest głównym dokumentem polityki w celu korzystania z naszych usług. W przypadku konfliktu między jakąkolwiek polityką lub gwarancją a niniejszymi warunkami, pierwszeństwo mają te ostatnie.

Biorąc pod uwagę znaczenie Umowy dla spokojnego użytkowania, zalecamy Ci dokładne zapoznanie się ze wszystkimi częściami tego dokumentu przed i w trakcie korzystania z naszych usług.

Wymagania

Zamierzamy w pełni przestrzegać przepisów prawnych dotyczących marketingu usług finansowych dla osób niepełnoletnich. Ta Strona internetowa zajmuje zdecydowane stanowisko przeciwko dostępowi osób niepełnoletnich do naszych usług. Wynika to przede wszystkim z faktu, że osoby niepełnoletnie nie mają zdolności do zawierania większości umów prawnych, takich jak Umowy na mocy niniejszego regulaminu.

W ramach naszej polityki osoba niepełnoletnia to osoba poniżej 18 roku życia.

Natychmiast podejmiemy istotne działania w celu odmowy świadczenia naszych usług osobom poniżej minimalnego wieku, jeśli tylko nieuprawnione użycie zostanie nam zgłoszone.

Opis usług

Usługi na Stronie internetowej można ogólnie podzielić na cztery obszerne kategorie. Są to: a) usługi subskrypcji, b) usługi członkostwa, c) usługi sprzedawcy, d) usługi ogólne.

Usługi subskrypcji

W trakcie korzystania z naszej Strony internetowej użytkownicy mogą mieć dostęp do szeregu usług, które wchodzą w zakres usług subskrypcyjnych. Aby móc korzystać z nich i aby mogły być one odpowiednio świadczone, należy zarejestrować się na Stronie.

Ze względu na charakter subskrypcji, niektóre z tych usług będą wymagały opłaty subskrypcyjnej. Niektóre z treści subskrypcji mogą mieć charakter promocyjny.

Dane osobowe, które otrzymujemy podczas rejestracji, mają decydujące znaczenie dla określenia właściwej zawartości subskrypcji dla Ciebie. Niektóre z usług subskrypcji mogą mieć charakter promocyjny.

Użytkownicy mają prawo do zrezygnowania z usług subskrypcji. Najlepszym sposobem na zgłoszenie chęci rejestracji jest uzyskanie pomocy poprzez pocztę e-mail.

W żaden sposób nie gwarantujemy, że opieranie się na treściach subskrypcji przy podejmowaniu decyzji dotyczących handlu przyniesie pozytywne lub pożądane rezultaty z Twojej strony. ZGADZASZ SIĘ nie pociągać nas, ani naszych zewnętrznych dostawców usług, do odpowiedzialności za dokładność lub niemożność wykorzystania otrzymanych treści w ramach subskrypcji.

Usługi członkowskie

Usługi członkowskie są dostępne dla wszystkich, którzy na mocy członkostwa w wybranej grupie mogą je otrzymywać. Niektóre usługi członkowskie wiążą się z opłatą, na którą użytkownik zgadza się podczas rejestracji.

Użytkownicy zgadzają się nie pociągać nas do odpowiedzialności za dokładność lub skuteczność treści członkowskich, jeśli używają ich do podejmowania decyzji.

Usługi sprzedawcy

Po rejestracji użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pewnych usług sprzedawców na naszej Stronie internetowej. Użytkownik zgadza się nie pociągać nas do odpowiedzialności za przydatność handlową lub jakość produktów lub usług, które otrzymuje w ramach jakichkolwiek ustaleń między sprzedawcą a kupującym.

Usługi ogólne

Usługi ogólne to usługi wspólne dla wszystkich użytkowników naszej Strony internetowej.

Rejestracja umożliwia nam uzyskanie niezbędnych informacji, takich jak adresy e-mail, które usprawniają wysyłkę usług ogólnych. Użytkownicy zobowiązują się do podania prawidłowych i kompletnych informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia niektórych lub wszystkich informacji podanych przez użytkownika, które zostaną przez nas uznane za niedokładne lub niekompletne.

Możemy również, według naszego wyłącznego uznania, odmówić korzystania z tych usług za podanie niedopuszczalnych lub wprowadzających w błąd informacje podczas przekazywania informacji.

Przyznanie licencji

Użytkownicy Strony internetowej otrzymują ograniczone, odwołalne pozwolenie na dostęp i korzystanie z usług na tej niej. Licencja ta jest niezbywalna i zapewnia dostęp do naszych usług w celach osobistych.

Możemy cofnąć niniejszą licencję według naszego wyłącznego uznania. Nie jesteśmy zobowiązani do podania akceptowalnego powodu cofnięcia licencji.

Zabrania się wykorzystywania treści niniejszej Strony do nieautoryzowanych celów komercyjnych. Obejmuje to pobieranie, reprodukcję, inżynierię wsteczną lub inne kopiowanie i powielanie informacji zawartych na Stronie internetowej w celu osiągnięcia korzyści finansowych.

Niniejsza licencja nie upoważnia użytkownika do ingerowania w jakikolwiek aspekt tej Strony internetowej za pomocą urządzeń elektronicznych. Użytkownicy powinni powstrzymać się od nieproporcjonalnego obciążania naszych systemów.

Prawa własności

Utrzymujemy, w najszerszym zakresie, nasze prawa własności do naszych treści, grafiki i logo, które pojawiają się w dowolnym miejscu na stronie internetowej. Są one naszą własnością i powinny być traktowane jako takie. Będziemy nieustannie egzekwować prawa autorskie i ochronę znaków towarowych w odniesieniu do naszych zastrzeżonych treści.

Wszelkie kroki podjęte w celu naruszenia naszych praw własności są nielegalne i podlegają karze zgodnie z odpowiednimi przepisami prawymi. Użytkownikom nie wolno, w sposób jawny i ukryty oraz bez zezwolenia kopiować lub powielać treści zawartych na Stronie internetowej dla własnych celów. Zabronione jest również nieuprawnione linkowanie jakichkolwiek treści.

Korzystanie z usług na tej Stronie, bez względu na długość użytkowania, nie daje użytkownikowi żadnych praw własności.

Niektóre znaki towarowe i loga na Stronie internetowej należą do ich właścicieli. Użytkownicy nie mogą naruszać ich praw własności.

Użytkownicy zobowiązują się w szczególności do współpracy i usuwania wszelkich treści, na które zwrócimy im uwagę, a które mogą być wynikiem naruszenia któregokolwiek lub wszystkich naszych praw własności.

Podejmiemy wszelkie środki prawne w celu egzekwowania naszych praw własności, w tym, lecz nie wyłącznie, postępowanie sądowe.

Zastrzeżenie

Użytkownicy otrzymują usługi świadczone poprzez naszą Stronę internetowej na zasadzie „w miarę dostępności”. Użytkownik, w sposób nie budzący wątpliwości, zwalnia nas z odpowiedzialności za zagwarantowanie dostępności usług i produktów na Stronie internetowej.

Nie gwarantujemy, że produkty i usługi, które uzyskasz za pomocą naszej Strony internetowej, będą odpowiadały pożądanej przez Ciebie jakości. Nie gwarantujemy również, że nasi zewnętrzni dostawcy usług będą oferować produkty i usługi zgodnie z reklamowanymi obietnicami.

Użytkownicy korzystają z treści zawartych na tej Stronie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia kodów komputerowych, które mogą powstać w wyniku korzystania z naszych treści.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownicy zgadzają się nie pociągać nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które poniosą w wyniku polegania na treściach zawartych na Stronie internetowej. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje nawet wtedy, gdy jesteśmy świadomi możliwości wystąpienia takich skutków.

Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług na naszej Stronie internetowej. Użytkownik nie ponosi również odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, za niemożność uzyskania produktów wymienionych na naszej Stronie internetowej.

W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych ograniczeń nie jest dopuszczalne przez prawo, Użytkownik zgadza się na ograniczenie naszej odpowiedzialności do maksymalnej kwoty 500 USD.

Odszkodowanie

Użytkownik, w zakresie własnej odpowiedzialności, wyraźnie zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi kosztami wynikającymi z pozwu, który powstanie w wyniku naruszenia przez niego niniejszych warunków.

Odszkodowanie to dotyczy wszystkich naszych organizacji partnerskich, które mogą ponieść koszty związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszeń, do których doszło w wyniku korzystania z naszych usług przez użytkownika.

Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie wszelkich Danych Osobowych na Stronie odbywa się zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Polityka prywatności stanowi zarys sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi. Obowiązkiem wszystkich użytkowników jest zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Wybór jurysdykcji

Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji Crypto Engine w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu.

Strony powinny respektować miejsce i wydany werdykt oraz zaakceptować ostateczność decyzji. Użytkownicy mają prawo do korzystania z ulg, takich jak nakazy sądowe, w oczekiwaniu na wynik postępowania sądowego.

Orzeczenie, że jakakolwiek część niniejszych Warunków jest niewykonalna, nie wpływa na ważność pozostałej treści dokumentu i zostanie zmieniona w taki sposób, aby osiągnąć pierwotną intencję lub jak najbliższy stan w porównaniu ze zmienioną tręścią.

Adres biura: 8 Devonshire Square London EC2M 4PL

Copyright © | Wszystkie prawa zastrzeżone